VŠEOBECNÝ POPIS

Global Organic Textile Standard (GOTS) je uznávaný jako přední světová norma pro zpracování textilií vyrobených z organických vláken, včetně ekologických a sociálních kritérií, opírající se o nezávislou certifikaci celého dodavatelského řetězce.

Verze 4.0 byla vydána dne 1. března 2014, 3 roky od zavedení verze 3.0. Vysoké ekologické a sociální požadavky, jakož i celosvětová praktičnost a ověřitelnost byly začleněny do revize, aby se dosáhlo spolehlivého a transparentního souboru kritérií.

Informace v tomto přehledu uvádí základní požadavky standardu GOTS. Nepopisuje všechny podrobná kritéria standardu a proto nemohou být použity pro jakékoliv úřední účely. Všechny konkrétní informace jsou uvedeny na oficiální stránce certifikátu GOTS.

CÍL STANDARDU

Cílem normy je stanovit celosvětově uznávané požadavky, které zajišťují organický status textilu, od sklizně suroviny, přes ekologicky a sociálně odpovědné výroby až po označování výrobků s cílem poskytnout věrohodnou a pravdivou informaci konečnému spotřebiteli.

Textilní zpracovatelé a výrobci mají tím pádem umožněno vyvážet své organické látky a oděvy s jedním certifikátem, který je uznáván na všech hlavních trzích.

KRITÉRIA

Konsensus Mezinárodní Pracovní Skupiny byl, že jasné a jednoznačné porozumění obsahu vyžadovalo, aby se globální Standard sám zaměřoval pouze na povinná kritéria. Norma se vztahuje na zpracování, výrobu, balení, označování, obchodní a distribuční síť všech textilií vyrobených z minimálně 70% certifikovaných organických přírodních vláken. Konečné produkty mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny pouze na výrobky z vláken, příze, tkaniny, oděvy a domácí textil. Norma nestanovuje kritéria pro kožené výrobky.

Hlavní kritéria pro výrobu vláken mohou být identifikovány jako:

• Ekologická certifikace vláken na základě uznávaných mezinárodních nebo vnitrostátních norem (např. EHS č. 834/2007, USDA NOP)

• Certifikace vláken z přechodného období je možná, pokud takovou certifikaci lze použít i na zemědělské postupy

• Textilní výrobek nesoucí GOTS označení - stupeň " ORGANICKÝ / BIO ", musí obsahovat minimálně 95% certifikovaných organických vláken, zatímco výrobek se stupněm " VYROBENÉ Z X% ORGANICKÝCH VLÁKEN " musí obsahovat minimálně 70% certifikovaných organických vláken

ZPRACOVÁNÍ A VÝROBA

Klíčové kritéria pro zpracování a výrobu zahrnují:

Kritéria pro životní prostředí

• Ve všech fázích během zpracování produktů ekologických vláken musí být odděleny od běžných produktů z anorganických vláken a musí být jasně označeny

• Všechny chemické vstupy (např. barviva, pomocné a procesní chemikálie), musí být hodnoceny a splňovat základní požadavky na toxicitu a biologickou rozložitelnost

• Zákaz kritických vstupů, jako jsou toxické těžké kovy, formaldehyd, aromatická rozpouštědla, funkční nanočástice, geneticky modifikované organismy (GMO) a jejich enzymy

• Použití syntetických látek je zakázáno, pletací a tkací oleje nesmějí obsahovat těžké kovy

• Bělidla musí být založeny na kyslíku (bezchlorové bělení)

• Azobarviva, které uvolňují karcinogenní aminové sloučeniny jsou zakázány

• Tiskařské metody využívající aromatická rozpouštědla a metody tisku plastisolu pomocí ftalátů a PVC jsou zakázány

• Omezení pro příslušenství (např. bez PVC, niklu nebo chromu, jakýkoliv polyester použitý při výrobě musí být recyklovaný - platí od roku 2014)

• Všichni provozovatelé musí mít ve svých směrnicích zavedenou politiku ochrany životního prostředí, včetně cílů a postupů k minimalizaci odpadu a vypouštění škodlivých látek

• Mokré zpracovatelské postupy musí uchovávat úplné záznamy o používání chemických látek, energie, spotřeby vody a procesu čištění odpadních vod, včetně likvidace kalů. Odpadní vody ze všech mokrých zpracovatelských postupů musí být zpracovány ve funkčních čistírnách odpadních vod

• Obalový materiál nesmí obsahovat PVC. Od 1. Ledna 2014, každý papír nebo lepenka používaná v obalovém materiálu, na visačkách, atd, musí být z recyklovaného zdroje nebo certifikovaný podle FSC nebo PEFC

Kritéria technické kvality a toxicity pro člověka

• Musí být splněny technické parametry kvality (tření, pocení, pevnost a stálost při čištění a hodnoty smršťování)

• Suroviny, polotovary, finální textilní výrobky i příslušenství musí splňovat přísné limity týkající se nežádoucích zbytků

Minimální sociální kritéria

Minimální sociální kritéria na základě klíčových norem stanovených Mezinárodní organizací práce (ILO), musí být splněny všemi zpracovateli a výrobci. Musí mít zavedený sociální management v rámci svých pracovních procesů, aby se zajistilo, že sociální kritéria budou splněna. Pro odpovídající provádění a vyhodnocování těchto sociálních kritérií zmíněných v bodech níže, je třeba brát jako relevantní podklad pro interpretaci uvedené odpovídající klíčové úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO).

Zaměstnanost je svobodná volba

C29 - Úmluva o nucené práci
C105 - Úmluva o odstranění nucené práce

Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání jsou respektovány

C87 - O svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
C98 - Právo organizovat se a kolektivně vyjednávat
C135 - Úmluva o zástupcích zaměstnanců
C154 - Úmluva o kolektivním vyjednávání

Pracovní podmínky jsou bezpečné a hygienické

C155 - Úmluva o bezpečnosti a ochraně zdraví

Nesmí být použita dětská práce

C138 - Úmluva o minimálním věku
C182 - Úmluva o nejhorších formách dětské práce

Minimální mzda

C95 - Úmluva o ochraně mzdy
C131 - Úmluva o výši minimální mzdy

Pracovní doba není nadměrná

C1 - Úmluva o pracovní době (průmysl)
C14 - Úmluva o týdenním volně (průmysl)
C30 - Úmluva o pracovní době (obchod a kanceláře)
C106 - Úmluva o týdenním volně (obchod a kanceláře)

Není prováděna žádná diskriminace

C100 - Úmluva o stejném odměňování
C111 - Úmluva o diskriminaci (Zaměstnání a Povolání)

Je poskytováno pravidelné zaměstnání

C158 - Úmluva o ukončení zaměstnanosti
C175 - Úmluva o práci na částečný úvazek
C177 - Úmluva o práci z domova
C181 - Úmluva o práci v soukromých agenturách

Nelidské zacházení je zakázáno

C29 - Úmluva o nucené práci
C105 - Úmluva o odstranění nucené práce

SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Obecně, společnost, která se účastní systému certifikace GOTS musí pracovat v souladu se všemi kritérii norem. GOTS se opírá o duální systém kontroly na dodržování příslušných kritérií a skládá se z auditorů v místě výroby a testování reziduí.

Certifikace celého textilního dodavatelského řetězce

• Výrobci vláken (zemědělci), musí být certifikováni podle mezinárodně uznávaných nebo národně uznávaných norem pro ekologické zemědělství, které jsou akceptovány v zemi, kde se bude finální produkt prodávat

• Certifikační pracovníci, kteří udělují GOTS certifikát výrobcem vláken, zpracovatelům a obchodníkům musí být mezinárodně uznávání podle normy ISO 65/17065, NOP a/nebo IFOAM akreditace

• Provozovatelé z posklizňové manipulace až po zpracovatele suroviny a obchodníci musí každoročně podstoupit výroční kontrolní cyklus, který se odehrává přímo na místě v jejich provozech a musí mít platný GOTS certifikát v rozsahu, který je použitelný pro výrobu / obchod s textilem, který je certifikován podle GOTS

Testování reziduí

• Přísně orientační hodnoty pro nežádoucí zbytky jsou definovány v normě

• Licencované subjekty se podrobí testování reziduí podle procesu - posouzení rizika kontaminace

• Další vzorky mohou být odebrány auditory a zaslány do akreditovaných laboratoří pro analýzu podle ISO 17025

TŘÍDY GOTS CERTIFIKÁTU

Pouze textilie vyrobené a certifikované v souladu s ustanoveními této normy mohou nést označení GOTS.

Norma stanovuje rozdělení do tříd - stupňů:

Třída - stupeň 1: ORGANICKÝ / BIO

• Musí obsahovat ≥ 95% certifikovaných organických vláken, ≤ 5% anorganických přírodních nebo syntetických vláken

Třída - stupeň 2: VYROBENÉ Z X% ORGANICKÝCH VLÁKEN

• Musí obsahovat ≥ 70% certifikovaných organických vláken, ≤ 30% anorganických vláken, ale nejvýše 10% syntetických vláken (až 25% syntetických vláken je povolených na ponožky, legíny a sportovní oblečení)

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD - EKOLOGICKÁ A SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Pro podrobnější informace navštivte prosím oficiální stránku certifikace GOTS - Global Organic Textile Standard

Země: Německo